วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรเปรียบเทียบความถี่(Compare the frequency range)

วงจรเปรียบเทียบความถี่(Compare the frequency range)

วงจรเปรียบเทียบแรงดัน(Comparison circuit voltage)

วงจรเปรียบเทียบแรงดัน(Comparison circuit voltage)

วงจรเทอร์โมสตัท 1KW Space Heater (SCR คอนโทรล)


วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรเตือนระดับน้ำ(Water level alarm circuit)

วงจรเตือนฝนตก(Rain alarm circuit)


Equipment
R1  1K 1/4 W Resistor
R2  680 Ohm 1/4 W Resistor
D1  1N4001 Silicon Diode
BZ1  12V Buzzer
S1  SPST Switch
SCR1  C106B1 SCR 106CY
SENSOR  See Notes
Notes
1. The sensor is a small piece of PC board etched to the pattern showen in the schematic. The traces should be very close to each other, but never touching. A large spiral pattern would also work.
2. Make sure to use a loud buzzer.
อุปกรณ์
R1 W Resistor 1K 1 / 4
R2 680 ตัวต้านทานโอห์ม W 1 / 4
D1 1N4001 Silicon Diode
BZ1 Buzzer 12V
SPST Switch S1
SCR1 C106B1 SCR 106CY
SENSOR ดูหมายเหตุ
Notes
1 เซ็นเซอร์เป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ฝังอยู่ใน PC เพื่อ showen รูปแบบในลักษณะเป็นแผน ร่องรอยควรจะอยู่ใกล้กัน แต่ไม่เคยสัมผัส รูปแบบเกลียวขนาดใหญ่ก็จะทำงาน
2 โปรดใช้ออดดัง

วงจรเตือนด้วยแสง(Warning light circuit)

วงจรเตือนไฟไหม้(Fire alarm circuits)

วงจรเตือนแหล่งจ่ายไฟ(ไม่มีไฟ)

Alarm circuit power supply (no power).

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Low battery voltage alarm circuit.(วงจรเตือนแรงดันต่ำแบตเตอรี่)


Circuit decibel meter.

The circuit below responds to sound pressure levels from about 60 to 70 dB. The sound is picked up by an 8 ohm speaker, amplified by a transistor stage and one LM324 op-amp section. You can also use a dynamic microphone but I found the speaker was more sensitive.

วงจรเซอราวน์ซาวด์ดีโค้ดเดอร์(Service Circuit Brown Sound good TopCoder Software)

วงจรเชื่อมต่อเสียงโทรศัพท์(Signal for the phone.)

วงจรเซ็ท-รีเซ็ท ฟลิบฟลอป


Circuit set - software reset  Flip Flop

วงจรเซอโวพัลซ์เซอร์

Service circuit voltage pulse Sir.

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Battery charger circuit (9V self Oame Comment).

วงจรชาร์จแบตเตอรี่ (9V อัตโมัติ)
Battery charger circuit (9V self Oame Comment).

Battery charger circuit board Gallery simple (constant current).

Battery charger circuit board Gallery simple (constant current).
A simple method of charging a battery from a higher voltage battery is shown in the circuit below to the left. Only one resistor is needed to set the desired charging current and is calculated by dividing the difference in battery voltages by the charge current.

วงจรชาร์จแบตเตอรี่(AA)ด้วยโซลาเซลล์(Battery charger circuit (AA) with solar cell)

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรชั่งน้ำหนัก(Circuit weight.)

Help limit circuit is triggered.

Help limit circuit is triggered.
he Schmitt Trigger oscillator below employs 3 transistors, 6 resistors and a capacitor to generate a square waveform. Pulse waveforms can be generated with an additional diode and resistor (R6). Q1 and Q2 are connected with a common emitter resistor (R1) so that the conduction of one transistor causes the other to turn off.

วงจรจุดหลอดฟลูอเรสเซนต์ 4W


The flue ballast fluorescent 4W.
C1 100uf 25V Electrolytic Capacitor
C2,C3 0.01uf 25V Ceramic Disc Capacitor
C4 0.01uf 1KV Ceramic Disc Capacitor
R1 1K 1/4W Resistor
R2 2.7K 1/4W Resistor
Q1 IRF510 MOSFET
U1 TLC555 Timer IC
T1 1 6V 300mA Transformer
LAMP 4W Fluorescent Lamp

วงจรเคาน์เตอร์LED 1(Counter circuit LED 1)R1-R7 470 Ohm 1/4 Watt Resistor
U1 74LS90 TTL BCD Counter
U2 74LS47 TTL Seven Segment Display Driver
DISP1 1 Common Anode 7 Segment LED Display

วงจรเครื่องส่งอินฟาเรดและดีเท็คเตอร์Circuit Transmission infrared detectors and electronics.

วงจรเครื่องส่งแบบไม่มีคอยล์(96.3 MHz)


Transmission range RF (control light).

วงจรเครื่องส่งRF(คอนโทรลด้วยแสง)


Transmission range RF (control light).

วงจรเครื่องส่ง FM 4W(Circuit Transmission FM 4W)

วงจรคัทอ็อฟความถี่ 1KHz(


IC = uA741

Cut Lofts circuit representing the frequency 1KHz.

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรคอนโทรลหลอดไฟด้วยการสัมผัส(Cycle control with the touch lamp.)


Cycle control with the touch lamp.

วงจรคอนโทรลDCมอเตอร์(DC motor control circuits)

วงจรคอนเวอร์เตอร์ 12VTo 9,7.5,6V(Converter circuit 12VTo 9,7.5,6 V.)

วงจรควบคุมเสต็ปเปอร์มอเตอร์(Pepper Steak control circuit motors.)

The circuit shown above can be used to control a unipolar stepper motor, which has FOUR coils (I've swiped it off an old fax machine). The above circuit can be for a motor current of up to about 500mA per winding wi th suitable heat sinks for the
SL100. For higher currents power transistors like 2N3055 can be used as darlington pair along with SL100. The diodes are used to protect the transistor from transients


วงจรแสดงไว้ด้านบนสามารถใช้ในการควบคุมมอเตอร์ unipolar stepper ซึ่งมีขดลวดสี่ (ฉันได้ swiped ออกจากเครื่องโทรสารเก่า) วงจรข้างต้นสามารถสำหรับยานยนต์ในปัจจุบันขึ้นไปประมาณ 500mA ต่อม้วน Wi TH อ่างความร้อนเหมาะสำหรับ SL100 สำหรับกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าทรานซิสเตอร์เช่น 2N3055 สามารถใช้เป็นคู่ darlington พร้อมกับ SL100 ไดโอดที่ใช้ในการป้องกันทรานซิสเตอร์จาก transients

To reverse the motor just reverse the above sequence viz. 11,10,01,00. Alternately a 2bit UP/DOWN counter can also be used to control the direction, and a 555 multi -vibrator can be used to control the speed

หากต้องการกลับยนต์เพียงแค่กลับ ได้แก่ ลำดับข้างต้น 11,10,01,00 อีกวิธีหนึ่ง 2bit UP / DOWN เคาน์เตอร์ยังสามารถใช้ในการควบคุมทิศทางและ 555 สั่นหลายสามารถใช้ในการควบคุมความเร็ว

วงจรควบคุมรีเลย์แบบใช้มอสเฟท(Relay control circuit using a MOSFET.)


Relay control circuit using a MOSFET.

วงจรควบคุมเปิด-ปิดด้วยแสงหรือความมืดControl circuit open - closed with light or darkness.

วงจรควบคุมรีเลย์ด้วยแสง(Relay control circuit with light)

วงจรควบคุมรีเลย์ด้วยทรานซิสเตอร์


Relay control circuit with a transistor

วงจรควบคุมรับส่งอัลตราโซนิกสวิทช์


Control circuit transmission ultrasonic switches.

วงจรควบคุมทิศทางมอเตอร์(Directional motor control circuits.)


Directional motor control circuits.

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรควบคุมไฟถนน(Street light control circuit)

Street light control circuit

This is basically a Schmitt Trigger circuit which receives input from a cadmium sulfide photo cell and controls a relay that can be used to switch off and on a street lamp at dawn and dusk. I have built the circuit with a 120 ohm/12 volt relay and monitored performance using a lamp dimmer, but did not connect the relay to an outside light. The photo cell should be shielded from the lamp to prevent feedback and is usually mounted above the light on top of a reflector and pointed upward at the sky so the lamp light does not strike the photo cell and switch off the lamp. The photo cell is wired in series with a potentiometer so the voltage at the junction (and base of transistor) can be adjusted to about half the supply, at the desired ambient light level. The two PNP transistors are connected with a common emitter resistor for positive feedback so as one transistor turns on, the other will turn off, and visa versa. Under dark conditions, the photo cell resistance will be higher than the potentiometer producing a voltage at Q1 that is higher than the base voltage at Q2 which causes Q2 to conduct and activate the relay. The switching points are about 8 volts and 4 volts using the resistor values shown but could be brought closer together by using a lower value for the 7.5K resistor. 3.3K would move the levels to about 3.5 and 5.5 for a range of 2 volts instead of 4 so the relay turns on and off closer to the same ambient light level. The potentiometer would need to be readjusted so that the voltage is around 4.5 at the desired ambient condition.

วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์AC


Motor speed control circuit AC.

วงจรควบคุมความเร็วพัดลม


Fan speed control circuit.

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรควบคุมความเร็วDC Motor 2ระดับ

DC Motor 2-speed control circuit level.
K1, K2, K3 12V 30A SPDT Relay (See Notes)
S1, S2 SPST Switch or Button
B1, B2 12V Battery
M1 12V or 24V Motor

วงจรควบคุมการอัดเสียง(โทรศัพท์)


A recording control circuit (telephone).

วงจรขยายเสียงไฮไฟ 25 W คลาส A

วงจรขยายเสียงหูฟัง (Opamp)

Integrated headphone amplifier (Opamp).
A1 is a single or dual opamp for audio: OPA134, 2134, NE5532, 5534.

วงจรขยายเสียงหูฟัง(Hi Fi)


Integrated headphone amplifier (Hi Fi).

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรเวนบริดจ์ออสซิลเลเตอร์ 1 KHz


Circuit Bridge Ventures Australian Peter Seal Lake (1 KHz).

R1= 1.5Kohm TR1= 10Kohm Trimmer Q1= BC550C
R2= 12Kohm C1-2= 10nF 100V polyester Q2= BC560C
R3-4-5= 10Kohm C-3= 100nF 100V All R is metal film 1%
R6= 2.7Kohm D1-4= 1N4148
R7-8= 10ohm IC1= TL071-NE5534-LM741

Blogroll