วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรเคาน์เตอร์LED 1(Counter circuit LED 1)R1-R7 470 Ohm 1/4 Watt Resistor
U1 74LS90 TTL BCD Counter
U2 74LS47 TTL Seven Segment Display Driver
DISP1 1 Common Anode 7 Segment LED Display

Blogroll