วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรจุดหลอดฟลูอเรสเซนต์ 4W


The flue ballast fluorescent 4W.
C1 100uf 25V Electrolytic Capacitor
C2,C3 0.01uf 25V Ceramic Disc Capacitor
C4 0.01uf 1KV Ceramic Disc Capacitor
R1 1K 1/4W Resistor
R2 2.7K 1/4W Resistor
Q1 IRF510 MOSFET
U1 TLC555 Timer IC
T1 1 6V 300mA Transformer
LAMP 4W Fluorescent Lamp

Blogroll