วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

PLL synthesizing oscillator 2

PLL synthesizing oscillator 1

Phono - line adapter

Noise Gate

GO-NO-GO IC 555(Tester)

Fogger controller circuit

Electronic Attenuator circuit

Distortion Effect circuit


รายหารอุปกรณ์
The parts for this Distortion Effect (Fuzz) are:
J1 - J2: 1/4 INCH MONO FEMALE CHASIS MOUNTING JACKS
C1 - C5: 0.1 MICROFARAD CERAMIC DISC CAPACITORS AT 50V
P1: 100M POTENTIOMETERS
P2: 10K POTENTIOMETERS
R1 - R2: 1K RESISTORS
D1 - D2: GENERAL PURPOSE DIODES
IC1: 741 OP AMP

Digital Remote Thermometerรายการอุปกรณ์

ภาคส่ง
R1,R3
100K 1/4W
C1
220nF 63V
R2
47R 1/4W
C2
10nF 63V
R4
5K 1/2W Trimmer Cermet
C3
1ตF 63V
R5
12K 1/4W
C4,C6
1nF 63V
R6
10K 1/4W
C5
2n2 63V
R7
6K8 1/4W
C7,C8
47nF 400V
R8,R9
1K 1/4W
C9
1000uF 25V
D1
1N4148
IC1
LM35
D2,D3
1N4002
IC2
LM331
D4
Red LED
IC3
78L06
Q1
BC238
Q2
BD139

L1
Primary (Connected to Q2 Collector): 100 turns
Secondary: 10 turns
Wire diameter: 0.02mm. enameled
Plastic former with ferrite core. Outer diameter: 4mm.

T1
220V Primary, 12+12V Secondary 3VA Mains transformer


ภาครับ
R1
100K 1/4W
C1,C2
47nF 400V

R2
1K 1/4W
C3,C7
1nF 63V

R3,R4,R6-R8
12K 1/4W
C4
10nF 63V

R5
47K 1/4W
C5,C6,C10
220nF 63V

R9-R15
470R 1/4W
C8
1000ตF 25V

R16
680 1/4W
C9
100pF 63V

D1,D2,D5
1N4148
D3,D4
1N4002

D6-D8
Common-cathode 7-segment LED mini-displays

IC1
4093
IC2
4518

IC3
78L12
IC4
4017

IC5
4553
IC6
4511

Q1
BC239C
Q2-Q4
BC327

L1
Primary (Connected to C1 & C2): 10 turns
Secondary: 100 turns
Wire diameter: 0.02mm. enameled
Plastic former with ferrite core. Outer diameter: 4mm.

T1
220V Primary, 12+12V Secondary 3VA Mains transforme

Digital dial circuit

Dew sensor circuit

Continuity Tester circuit

Combination Lock circuit

Capacitor Discharge Ignition Circuit (CDI)

Automatic Fader circuit

Audio Peak indicator
รายการอุปกรณ์
R1= 10Kohm C1= 47uF 25V
R2= 1.2Kohm C2= 2.2uF 25V
R3= 220Kohm Q1-2= BC550C
R4-5= 4.7Kohm D1= LED RED

Audio Frequency Oscillator

AM Tone Transmitter

220V Mains Monitor

90 MHz VFO for Frequency Modulation


45 to 125 Hz Hum(notch) filter

45 to 90 Hz Hum filter

10 MHz to 1 MHz Convertor


รายการอุปกรณ์

C1 7404 1 ตัว
IC2 7490A 1 ตัว
R 1 K 2 ตัว
R 3.3 K 1 ตัว
C ทริมเมอร์ 39 pF 1 ตัว
C อิเล็คโทรไลท์ 4.7 uF 16V 1 ตัว
C ไมล่าร์ 47 nF 16 V 1 ตัว
C ไมล่าร์ 10 nF 16 V 1 ตัว
C เซรามิก 68 pF 50 V 1 ตัว

วงจร 9 วินาทีและควบคุมรีเลย์

วงจร 6 to 12 Vคอนเวอร์เตอร์

รายการอุปกรณ์
R1, R4 2 .2K 1/4W Resistor
R2, R3 4.7K 1/4W Resistor
R5 1K 1/4W Resistor
R6 1.5K 1/4W Resistor
R7 33K 1/4W Resistor
R8 10K 1/4W Resistor
C1,C2 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3 470uF 25V Electrolytic Capcitor
D1 1N914 Diode
D2 1N4004 Diode
D3 12V 400mW Zener Diode
Q1, Q2, Q4 BC547 NPN Transistor
Q3 BD679 NPN Transistor
L1 See Notes

วงจร230V LED

วงจร40 LED ไฟจักรยาน

วงจร8 รีเลย์คอนโทรลรายการอุปกรณ์ : R1-8=4.7 Kohms T1-8= BD139 (R1-8=15 Kohms if T1-8=BD679)
RL1-8=6V-24V dc Relay D1-8=1N4148

วงจร1.5 Volt Tracking Transmitter

Blogroll