วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วงจรมิกเซอร์ 6 input (Mixer circuit 6 input)

R1.....12=4.7Kohms RV1....4=47Kohms Log. [Fader] C19-20=220uF 25V
R13.....24=10Kohms RV5-6-13=2X47Kohms Log. [Fader] Q1-3=BD139
R25-26=22Kohms RV7....12=10Kohms Lin. pot. Log. Q2-4=BD140
R27-30-34-39=100ohms TR1-2=4.7Kohms  trimmer IC1-3=NE5532
R28-29-36-37=100Kohms C1....8=10uF 25V IC2=NE5532 - TL072
R31-42=10Kohms C9-11=47pF ceramic or mylar JF1....6=XLR Female Plug
R32-41=4.7Kohms C10-12=47uF 25V JF7....11= RCA Female Plug
R33-40=10Kohms C13-14=100uF 25V JF13=JACK Female Plug
R35-38=47ohms C15-16=2.2uF 16V  [C17-22=No use] 
All the Resistors is 1/4W 1% metal film C18-21=100pF ceramic or mylar

Blogroll