วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Audio amplifier. 100W (Mosfet) 2

Audio amplifier(Mosfet). 100W (1)

Audio amplifiers Bipolar 100 W

Amplifier circuit 100 W

Audio amplifier 60 W VOL2

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Step-down converter

The step down converter is the power unit to make the output voltage which is lower than the input voltage. The converter which was made this time makes +2V to +10V output voltage with the input voltage of +12V. Because it makes the limitation value of the input electric current about 1.3A, the maximum with the input electric power is about 16W.

Audio amplifier 60 WAudio amplifier 50W ClassA

Audio amplifier 60-100 W

Blogroll