วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรเวนบริดจ์ออสซิลเลเตอร์ 1 KHz


Circuit Bridge Ventures Australian Peter Seal Lake (1 KHz).

R1= 1.5Kohm TR1= 10Kohm Trimmer Q1= BC550C
R2= 12Kohm C1-2= 10nF 100V polyester Q2= BC560C
R3-4-5= 10Kohm C-3= 100nF 100V All R is metal film 1%
R6= 2.7Kohm D1-4= 1N4148
R7-8= 10ohm IC1= TL071-NE5534-LM741

Blogroll