วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรคัทอ็อฟความถี่ 1KHz(


IC = uA741

Cut Lofts circuit representing the frequency 1KHz.

Blogroll