วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรควบคุมความเร็วDC Motor 2ระดับ

DC Motor 2-speed control circuit level.
K1, K2, K3 12V 30A SPDT Relay (See Notes)
S1, S2 SPST Switch or Button
B1, B2 12V Battery
M1 12V or 24V Motor

Blogroll