วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรขยายเสียงหูฟัง (Opamp)

Integrated headphone amplifier (Opamp).
A1 is a single or dual opamp for audio: OPA134, 2134, NE5532, 5534.

Blogroll