วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

วงจร8 รีเลย์คอนโทรลรายการอุปกรณ์ : R1-8=4.7 Kohms T1-8= BD139 (R1-8=15 Kohms if T1-8=BD679)
RL1-8=6V-24V dc Relay D1-8=1N4148

Blogroll