วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

วงจร 6 to 12 Vคอนเวอร์เตอร์

รายการอุปกรณ์
R1, R4 2 .2K 1/4W Resistor
R2, R3 4.7K 1/4W Resistor
R5 1K 1/4W Resistor
R6 1.5K 1/4W Resistor
R7 33K 1/4W Resistor
R8 10K 1/4W Resistor
C1,C2 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3 470uF 25V Electrolytic Capcitor
D1 1N914 Diode
D2 1N4004 Diode
D3 12V 400mW Zener Diode
Q1, Q2, Q4 BC547 NPN Transistor
Q3 BD679 NPN Transistor
L1 See Notes

Blogroll