วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรตั้งเวลา 1-20ชม.(Cycle timer 1-20 hours.)

R1 = 2K2 IC1 = 555, timer R2 = 39K IC2 = 14017, decade counter R3 = 470K (pot) IC3 = 14020, divider R4 = 1M Q1 = 2N3906 R5 = 27K D1 = 1N4001 R6 = 6K8 D2 = 1N4001 C1 = 0.12µF, ceramic S1 = Push switch, momemtary on C2 = 1.2µF, polyester S2 = 3-step/2-deck rotary switch C3 = 0.1µF, ceramic Ry1 = 12V

Blogroll