วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรมิกเซอร์(2input)ใช้เฟท(Mixer circuit 2input using Fate.)R1, R3 10K Pot
R2, R4 100K 1/4 W Resistor
R5 6.8K 1/4 W Resistor
C1, C2, C3 0.1uF Capacitor
Q1 2N3819 Junction FET

Blogroll