วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรลดทอนสัญญาณปรับค่าได้(Video)

วงจรลดทอนสัญญาณปรับค่าได้(Video)
Circuit signal attenuation adjustment (Video)

Blogroll