วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

วงจรตรวจจับกระแส ACวงจรนี้จะตรวจจับกระแสของสายไฟประมาณ 250 มิลลิแอมป์หรือมากกว่าโดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าใด ๆ ปัจจุบันตรวจพบการผ่านหนึ่งของสาย AC ผ่านกระบะอุปนัย (L1) ที่ทำกับ 1 นิ้วแผล U - bolt 800 เปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ # 30 -- ลวดแม่เหล็ก # 35 รถกระบะอาจจะทำจากเหล็กชนิดอื่น ๆ แหวนหรือแกนหม้อแปลงไฟฟ้าที่ช่วยให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะผ่านหนึ่งในสาย AC ผ่านทางศูนย์ เพียงหนึ่งในสายการดำเนินการในปัจจุบันทั้งบรรทัดหรือเป็นกลางควรจะใส่ผ่านทางศูนย์ของรถกระบะเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกเขตข้อมูล ผมทดสอบวงจรใช้สายไฟต่อสาย 2 ซึ่งผมแยกคู่สายระยะทางขนาดเล็กที่มีมีด exacto เพื่อให้ bolt U - ไปล้อมหน้าล้อมหลังเพียงหนึ่งสาย แม่เหล็กรถกระบะ (U - bolt) ผลิตเกี่ยวกับ 4 ยอด millivolts สำหรับสาย AC ปัจจุบันของ 250 มิลลิแอมป์หรือโหลด AC ประมาณ 30 วัตต์ สัญญาณจากรถกระบะจะเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ครั้งที่การส่งออกของแอมป์ - op ขา 7 แล้วซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ตรวจพบโดยตัวเก็บประจุและไดโอดที่เชื่อมต่อกับขา 7 สองแอมป์ - op จะใช้เป็นที่ตรวจพบเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงไดโอด สัญญาณต่ำสุดในการก่อให้เกิดผลขั้นตอนเปรียบเทียบเพื่อสลับบวกประมาณ 800 mV สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับเกี่ยวกับการโหลดวัตต์ 30 สาย AC เอาท์พุทแอมป์ 1458 - op จะแกว่งภายในโวลต์คู่ของพื้นดินเพื่อหารแรงดัน (1K/470) ถูกใช้เพื่อลดแรงดันไม่มีสัญญาณการเกี่ยวกับ 0.7 โวลต์ ไดโอดเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มในชุดที่มีฐานทรานซิสเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าจะปิดเมื่อแรงดันไฟฟ้าแอมป์ - op คือ 2 โวลต์ คุณอาจได้รับการพูดไร้สาระนิด ๆ หน่อย ๆ ของรีเลยถ้าโหลด AC อยู่ใกล้กับจุดเปลี่ยนเพื่อให้โหลดขนาดใหญ่ของ 50 วัตต์ขึ้นไปขอแนะนำ ความไวอาจจะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มมากขึ้นในการเปลี่ยนเป็นรถกระบะ

This circuit will detect AC line currents of about 250 mA or more without making any electrical connections to the line. Current is detected by passing one of the AC lines through an inductive pickup (L1) made with a 1 inch diameter U-bolt wound with 800 turns of #30 - #35 magnet wire. The pickup could be made from other iron type rings or transformer cores that allows enough space to pass one of the AC lines through the center. Only one of the current carrying lines, either the line or the neutral should be put through the center of the pickup to avoid the fields cancelling. I tested the circuit using a 2 wire extension cord which I had separated the twin wires a small distance with an exacto knife to allow the U-bolt to encircle only one wire. The magnetic pickup (U-bolt) produces about 4 millivolts peak for a AC line current of 250 mA, or AC load of around 30 watts. The signal from the pickup is raised about 200 times at the output of the op-amp pin 7 which is then peak detected by the capacitor and diode connected to pin 7. The second op-amp is used as a comparator which detects a voltage rise greater than the diode drop. The minimum signal needed to cause the comparator stage output to switch positive is around 800 mV peak which corresponds to about a 30 watt load on the AC line. The output 1458 op-amp will only swing within a couple volts of ground so a voltage divider (1K/470) is used to reduce the no-signal voltage to about 0.7 volts. An additional diode is added in series with the transistor base to ensure it turns off when the op-amp voltage is 2 volts. You may get a little bit of relay chatter if the AC load is close to the switching point so a larger load of 50 watts or more is recommended. The sensitivity could be increased by adding more turns to the pickup.

Blogroll