วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วงจรบันทึกเสียงโทรศัพท์(Telephone recording circuit)


วงจรบันทึกเสียงโทรศัพท์(Telephone recording circuit)


อุปกรณ์
R1 270K 1/4 W Resistor
R2 1.5K 1/4 W Resistor
R3 68K 1/4 W Resistor
R4 33K 1/4 W Resistor
C1 0.22uF 150 Volt Capacitor
Q1, Q2 2N4954 NPN Transistor
D1 1N645 Diode


Blogroll