วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วงจรตั้งเวลารีเลย์-Timer relay circuit


R1=1 Mohms C4=100nF 63V IC2=LM555
R2=330 Kohms C1-2=100uF 16V RV1=470 Kohms pot.
R3=680 ohms C3=1000uF 16V RL1-2=12V >120 ohms Relay
R4=2.2 Kohms D1=1N4148 S1-2=Push button n.o
R5-7=4.7 Kohms D2-3-4=1N4001 S3=2X2 switch
R6=47 Kohms Q1=BC214
R8-9=22 Kohms IC1=LM741

Blogroll