วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Three power circuit for Chai Strike Action 350W
R1 50K Pot
R2 15K 1/2W Resistor
C1, C2 0.068 250V Capacitor
L1 Lamp To Be Controlled (up to 350 watts)
L2 Neon Lamp
TR1 40502 TRIAC

Blogroll