วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Bell soundBell sound
circuit equipment

R1=470Kohm C1=22uF 25V Q1-3= BC 550
R2=22Kohm C2=470uF 25V Q2= BC 560
R3=3.9Kohm C3=1 uF 25V BATT=4X1,5V or external pack 6Vdc
R4-5=330 ohm D1=1N4001 SP= Speaker 8R /0,5W
R6=2.2Kohm D2=LED RED 3mm
R7=1.2Kohm IC1=7413 All Resistors is 1/4W 5%

Blogroll