วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Graphic E chlorinated Light Acer (10bands)R1....20= 10Kohms C4= 10nF polyester C18= 68pF polysterine
R21....40= 1Mohms C5= 47nF polyester C19= 360pF polysterine
R41= 10Kohms C6= 4.7nF polyester C20= 36pF polysterine
R42= 1Kohms C7= 22nF polyester C21= 4.7uF polyester
R43.....52= 2.2Kohms C8= 2.2nF polyester C22-23= 33pF polysterine
R53.....62= 47Kohms C9= 12nF polyester C24= 10uF 25V
R63-64-66-67= 47Kohms C10= 1.2nF polyester C25-26= 47uF 25V
R65= 10Kohms C11= 5.6nF polyester C27...32= 47nF polyester
R68-69= 47 ohms 1/2W C12= 560pF polysterine IC1...3= TL074
RV1....10= 100Kohms lin FADER C13= 2.7nF polyester S1= 2X4 SW for stereo
RV11= 10Kohms log. C14= 270pF polysterine
C1= 180nF polyester C15= 1.5nF polyester
C2= 18nF polyester C16= 150pF polysterine
C3= 100nF polyester C17= 680pF polysterineR1-29=100 ohms C7=220nF 100V C20=1nF 100V
R2-5-31=1Mohms C8=100nF 100V C21=560pF
R3=47Kohms C9=47nF 100V C22=270pF
R4=15Kohms C10=27nF 100V C23=150pF
R6-28=10Kohms C11=12nF 100V C25=150pF
R7....17=1Kohms C12=6.8nF 100V C26=10uF/25V
R18....27=220Kohms C13=3.3nF 100V RV1=250Kohms Lin.
C1=47uF/25V C14=68nF 100V RV2.....12=4.7Kohms Lin.
C2=47pF C15=33nF 100V IC1...3=TL074
C3=150pF C16=18nF 100V S1=2X2 SW
C4=1.5uF 100V C17=8.2nF 100V J1...3=RCA Jack
C5=820nF 100V C18=3.9nF 100V All Resitors is 1/4W 1%
C6=390nF 100V C19=2.2nF 100V

Blogroll