วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรป้องกันประตู(ด้วยรหัส)

R1-7=4.7Kohm R12=220Kohm D3=RED LED 3mm
R8=15Kohm R14=1.2Kohm IC1=4022
R9=1Mohm C1-3=100nF 100V Q1=BS170
R10-13=10Kohm C2=4.7uF 25V Q2=BD679
R11=100ohm D1-2=1N4148 S1-10=Push button or keyboard

 

Blogroll