วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรพัลซ์วิทมอดูเลเตอร์ (ควบคุมการหรี่ไฟและมอเตอร์ดีซี)

U1:        LM324N quad op-amp
U2:        78L12 12 volt regulator
Q1:        IRF521 N channel MosFet
D1:        1N4004 silicon diode
LED1        Red LED
C1:        0.01uF ceramic disc capacitor, 25V
C2-C5:        0.1uF ceramic disk capacitor, 50V
R1-R4:        100K 1/4W resistor
R5:        47K 1/4W resistor
R6-R7:        3.3K 1/4W resistor
R8:        2.7K 1/4W resistor
VR1:        10K linear potentiometer
F1:        3 Amp, 28V DC fast blow fuse
S1:        toggle switch, 5 Amps

Blogroll