วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

วงจรนับความถี่ 0- 1MHz

R1=10Kohm C4-5=150pF 100V IC1-2-4=4093
R2-8=1Kohm C7=47uF 25V IC3=MK50398
R9=8.2Kohm C8-9-12=100nF 100V IC5-6=4017
R10=10Kohm C10=1000uF 25V IC7=Not exist
R11=22Kohm C11= 470nF 100V IC8=7812
R12=10Kohm D1=12V 0.5W Zener TR1=220V-110Vac / 12V 0.5A
C1-6=1nF 100V        D2=1N4148 .LD1-6 =7 segment Display Common Cathode
C2-3=150pF 100V D3-6=1N4002 
 

Blogroll