วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วงจรโทนคอนโทรล(Tone control circuit)

อุปกรณ์(Equipment)

C1, C3, C5, C7, C15, C16 2.2uf Electrolytic Capacitor
C2, C6 0.05uF Ceramic Disc Capacitor
C4 0.22uF Disc Capacitor
C8, C10 0.015uF Ceramic Disc Capacitor
C9 100uF Electrolytic Capacitor
C11, C12, C13, C14 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
R1, R4 10K 1/4W Resistor
R2, R5 33K 1/4W Resistor
R3, R6 4.7K 1/4W Resistor
R7 2.2K 1/4W Resistor
R8, R9, R10, R11 50K Linear Pot
U1 TDA1524A Tone Control IC
S1 SPST Switch
J1, J2, J3, J4 RCA Jacks

Blogroll