วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

วงจรตรวจเช็คทรานซิสเตอร์ในวงจร(Check the transistor circuit in the circuit)

ในตัวตรวจสอบวงจรทรานซิสเตอร์ วงจรนี้ง่ายได้ช่วยให้ออกในโอกาสต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบทรานซิสเตอร์ในวงจรลดลงถึง 40 โอห์มข้ามเก็บฐานหรือทางแยกฐานอีซี - นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบทรานซิสเตอร์กำลังขับในวงจรเครื่องขยายเสียง


วงจรการดำเนินการดังต่อไปนี้ 555 ตัวตั้งเวลา (IC1) ถูกตั้งค่าเป็นสั่นหลาย 12hz 3 ขาออกในไดรฟ์ที่ 4027 (IC2) Flip - flop นี้ flip - flop แบ่งความถี่โดยสองและส่งผลแรงดันไฟฟ้าที่เกื้อกูลต่อขา 15 และ 14 ผลเชื่อมต่อกับ LED1 และ LED2 ผ่าน R3 ตัวต้านทาน จำกัด กระแส LED ที่มีการจัดเพื่อที่ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าในวงจรเป็นวิธีหนึ่งเดียว LED จะสว่างและเมื่อขั้วคืน LED อื่น ๆ จะเบาเมื่อทรานซิสเตอร์จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องวัดของ LED จะกะพริบสลับกัน ผล IC2 จะเชื่อมต่อไปยังตัวต้านทาน R4 และ R5 กับรอยต่อของทั้งสองตัวต่อเชื่อมต่อกับฐานของทรานซิสเตอร์ถูกทดสอบ ด้วยทรานซิสเตอร์ที่ดีที่เชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบ, ทรานซิสเตอร์จะเปิดและผลิตสั้นทั่วคู่ LED หาก NPN ทรานซิสเตอร์ที่ดีมีการเชื่อมต่อจากนั้น LED1 จะแฟลชด้วยตัวเองและถ้า PNP ทรานซิสเตอร์ที่ดีมีการเชื่อมต่อจากนั้น LED2 จะแฟลชด้วยตัวเอง ถ้าทรานซิสเตอร์มีการเปิดไฟ LED ของทั้งสองจะกะพริบและถ้าทรานซิสเตอร์เป็น shorted แล้ว LED จะไม่แฟลช

In Circuit Transistor Checker.
This simple circuit has helped  out of opportunities. The transistors in the circuit can monitor down to 40 ohms across the store base or bases to EC junctions - can also check transistor power amplifier in the circuit.

Cycle of the following 555 timer (IC1) is set to shake many 12hz 3 output drive at 4027 (IC2) Flip - flop is flip - flop divide frequency by two and the resulting pressure Power complementary pin 15 and 14 of connection with LED1 and LED2 through the R3 resistor current limiting LED bulbs are arranged so that when electric current in the circuit is one of the only LED will light and when the polar night LED others are light. When the transistor is not connected to the meter's LED alternately flashes of IC2 is connected to resistors R4 and R5 to the junction of the two resistors connected to the base of the transistor being tested. With transistor well connected to the test, transistors will turn on and produce a short across the pair LED if the NPN transistor D is connected then LED1 will flash by itself and if the PNP transistors, good connection, then LED2. will flash on your own. If the transistor is turned on for both the LED will flash and if the transistor is shorted, then LED will not flash.

Blogroll