วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง 100W V-MOSFET


Out Voltages For Power Supply
+V1=+60V -V1=-60V
+V2=+12V -V2=-12V
+V3=+65V -V3=-65V

1....4=15000uF 100V    C15=33nF 630V      S1= 2X2 switch 250V/10A
C5-8=2200uF 25V    BR1=Bridge 250V 25A IC1=7812                 IC2=7912
C6-9=100nF 100V       BR2=Bridge 250V 3A

 T1=220V / 2X43V AC - 250VA
                /2X15V AC - 20VA

                /2X46V AC - 40VA

C7-10=47uF 25V     BR3=Bridge 250V 3A
C11....14=2200uF 100V      F1=Fuse 2A slow 

Blogroll