วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วงจรทดสอบแบตเตอรี่เท่ากัน

วงจรด้านล่าง LED สว่าง  เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันระหว่างสอง 12 แบตเตอรี่นำโวลต์ มันสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีแบตเตอรี่สองก้อนต่อกันแบบขนานหรือแยกตั้งแต่ LED จะดับลงเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากันภายใน tollerance
หรือในกรณีที่แตกต่างกันแรงดันไฟฟ้ามีค่ามากกว่า 100 millivolts สาม comparators และสามวงเวียนแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขแบตเตอรี่ เปรียบเทียบด้านซ้ายบน (+) เข้าที่ 5 ขาตั้งประมาณ 10 โวลต์พร้อมแบตเตอรี่ # 1 ที่ 12 โวลต์ ใส่ลบ (4 ขา) ถูกตั้งเป็นแรงดันไฟฟ้าระดับต่ำลงเล็กน้อยด้วยการเพิ่มอีก 240 โอห์มตัวหารแรงดันเพื่อให้การส่งออกของเปรียบเทียบจะเป็นค่าบวกเมื่อทั้งแรงดันไฟฟ้าที่แบตเตอรี่มีค่าเท่ากันและเชิงลบหากแบตเตอรี่ 2 เพิ่มขึ้นสูงกว่า 1 แบตเตอรี่โดย 100 millivolts หรือมากกว่า แรงดันไฟฟ้าที่ 5 ขาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบที่ต่ำกว่าและอินพุทลบของการเปรียบเทียบที่ต่ำกว่าถูกตั้งค่าเป็นแรงดันไฟฟ้าลดลงด้วยนอกจากนี้จำนวน 510 โอห์มเพื่อให้ผลลัพธ์ยังจะเป็นปัจจัยบวกเมื่อแรงดันแบตเตอรี่และมีค่าเท่ากัน เชิงลบเมื่อ # 1 แบตเตอรี่มีค่ามากกว่า # 2 โดย 100 millivolts หรือมากกว่า สองผลเปรียบเทียบทั้งสองที่เชื่อมต่อกับอินพุทบวกของการเปรียบเทียบที่สามที่ขา 9 เพื่อให้ LED จะส่องแสงเมื่อเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว (แบตเตอรี่ # 1> Battery # 2) หรือ (แบตเตอรี่ # 2> แบตเตอรี่ # 1)

The circuit below illuminates an LED to indicate unequal charges between two 12 volt lead batteries. It can be used to verify that two batteries are connected in parallel or isolated since the LED will be off when the voltages are equal within a tollerance, or on if the voltage difference is greater than 100 millivolts. Three comparators and three voltage dividers are used to determine battery conditions. The upper left comparator (+) input at pin 5 is set to about 10 volts with battery #1 at 12 volts. The negative input (pin 4) is set to a slightly lower voltage by adding an additional 240 ohms to the voltage divider so that the output of the comparator will be positive when both battery voltages are equal and negative if battery 2 rises above battery 1 by 100 millivolts or more. The voltage at pin 5 is used as a reference for the lower comparator and the negative input of the lower comparator is set to a lower voltage with the addition of 510 ohms, so that the output will also be positive when the battery voltages are equal and negative when battery #1 is greater than #2 by 100 millivolts or more. The two comparator outputs are both connected to the positive input of the third comparator at pin 9 so that the LED will illuminate when either condition exists, (Battery #1 > Battery #2) OR (Battery #2 > Battery #1).

Blogroll