วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วงจรโฟโต้ดีเท็คเตอร์(Photo detectors)

R1=270ohm C1-2=100nF 100V ceramic IC2=74HCT13
R2-5=1Kohm RV1=10Kohm trimmer Q1=BP103 Phototransistor Siemens
R3=10Kohm D1-2=1N4148 
R4=100ohm IC1=CA3130 

Blogroll