วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วงจรมิกเซอร์(Mixer circuit)


R1, R3  10K Pot 
R2, R4  100K 1/4 W Resistor 
R5  6.8K 1/4 W Resistor 
C1, C2, C3  0.1uF Capacitor 
Q1  2N3819 Junction FET

Blogroll