วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงจรปรีแอมป์แบบหลอด(Circuit Pre Amp Tube.)
preamp
R1-7=1Mohm R12-13=100ohm C9=4.7uF 250V*
R2=100Kohm 1W C1=220nF 250V* U1=ECC82
R3-8=1Kohm 1W C2=220pF ceramic or mylar U2=ECC81
R4=1.2Kohm 1W C3=2.2uF 350V* RV1=2X100Kohm log.
R5-11=5.6Kohm 2W C4=1000uF 16V RV2=2X100Kohm lin.
R6=100Kohm C5-6=2X50uF 450V RL1....6=Relay 12V 2X2 [1A]
R9=22Kohm C7=1uF 250V*
R10=100Kohm C8=220nF 630V *polypropylene or MKT


power suply
R1=2.2Kohm 5W C8-13=10uF 16V IC3=7812 [1A]
R2-4=100Kohm 2W C10-15-19-20=47uF 25V T1=230Vac / 200V 0.15A
R3=680ohm 5W C16=470uF 25V T2=230Vac / 12V 3A
R5-6=220ohm C17-18=100nF 100V F1=0.2A slow
R7=470ohm 1W BR1=4 X 1N5408 F2=0.1A fast
TR1-2=4.7Kohm trimmer BR2=4 X 1N5408 S1= Switch 2X2 10Aac
C1=33nF 630V BR3=4 X 1N4007 RL7=12Vdc Relay 2X2 10A
C2.....5=2X50uF >350V D1.....7=1N4007 EMI RF Filter 230Vac/6A
C6=4700uF 25V D8=12V 0.5W zener * with heatsink
C7-9=100nF 100V IC1-2=LM317*

Input Selector - Delay Drive
R1.....5=1.2Kohm C2=10uF 25V Q1-2=BD679
R6-8=1Mohm C3=22uF 25V IC1=4081
R7-9=10Kohm D1......5=3mm Red LED S2=SEL 1X6 step
R10-11=1.2Kohm D6......9=1N4148 S3=1X2 mini switch
C1=100nF 100V D10-11=3mm Green LED

Blogroll