วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Alarm circuit for low voltage.


R1, R3 1K 1/4W Resistor
R2 5K Pot
U1 LM339 Op Amp IC
D1 1N5233B Zener Diode
D2 LED
BZ1 Piezo Buzzer

Blogroll