วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Video amplifier circuit (IC)

R1=1Kohm C2-6=100uF 25V C6=100uF 25V
R2-3=12Kohm C3=100nF 100V IC1=LM359N
R4-5-6=10Kohm C4=1pF ceramic J1-2=BNC connector
C1=10nF 100V C5=10nF 100V

Blogroll