วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Alternating ON-OFF Switc

R1 = 10K
R2 = 100K
R3 = 10K
R4 = 220 Ohm (optional)
C1 = 0.1µF, Ceramic (100nF)
C2 = 1µF/16V, Electrolytic
D1 = 1N4001
Led1 = Led, 3mm, red (optional)
Q1 = 2N4401 (see text) IC1 = 4069, CMOS, Hex Inverter (MC14069UB), or equivalent
S1 = Momentary on-switch
Ry1 = Relay )

Blogroll